NORMES GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT D'AQUEST GARATGE-APARCAMENT

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL WEB SITE: www.parkingenbarcelona.es

El lloc web www.parkingenbarcelona.es (d'ara endavant "Lloc Web") és un lloc web propietat de Garatge La Farga, SCP (d'ara endavant "GLF"), amb domicili social al c /. Ferreria, 22, 08014 Barcelona i CIF G-60.614.773, a través del qual els clients d'aquest (en endavant "Clients") poden accedir a la informació sobre formalització de reserves d'estades d'aparcament ofertada per GLF.

Per a la utilització d'aquest portal per part del Client, el mateix accepta expressament l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per GLF en el moment mateix en què el Client accedeixi a aquest lloc web. Per tant, el Client ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que les mateixes han pogut patir modificacions des de l'última vegada que va accedir. La reserva o comanda per part del Client suposa l'acceptació d'aquestes Condicions Generals.

El Client declara que és major d'edat i té la capacitat legal d'adquirir els serveis oferts a través del lloc web de GLF.

1.- RÈGIM DEL CONTRACTE D'APARCAMENT

Aquest aparcament regula la seva activitat mercantil de conformitat amb la Llei 40/2002, de 14 de novembre, reguladora del contracte d'aparcament de vehicles, i amb els termes i condicions que es contenen en aquestes Normes Generals. El fet d'entrar amb un vehicle o caminant en aquest establiment implica l'acceptació d'aquestes normes reglamentàries.

2.- ESTADA

En aquest aparcament, els vehicles en règim d'estada disposaran d'una plaça variable sempre en el lloc indicat per un empleat.

El Client haurà de presentar a l'empleat del garatge el document justificatiu de la reserva i deixar les claus a l'empleat un cop estacionat el vehicle per poder moure'l en cas de força major.

Cal pagar abans de retirar el vehicle. Una vegada abonat el preu, es disposa de 5 minuts per abandonar l'aparcament.

És fonamental la presentació del tiquet o justificant per a la recollida del vehicle, en cas contrari, s'haurà de demostrar la propietat del vehicle mitjançant DNI o passaport i la documentació d'aquest.

3.- TICKET

3.1 - Se li proporcionarà al Client el tiquet a l'entrada que no es deixarà mai a l'interior del vehicle. El tiquet inclou les dades següents:

El dia i hora d'entrada.

Identificació del vehicle: Matrícula

És fonamental la presentació del tiquet o justificant per a la recollida del vehicle, en cas contrari, s'haurà de demostrar la propietat del vehicle mitjançant DNI o passaport i la documentació d'aquest.

3.2 - En els casos de pèrdua del tiquet d'aparcament, després d'identificar-se com a propietari del vehicle, el client haurà d'abonar el cost d'una estada extra per poder retirar el seu cotxe del pàrquing.

4.- SENYALITZACIÓ

4.1 - Els clients en general s'ajustaran a les senyalitzacions d'entrada, control i sortida establertes en el garatge.

4.2 - Els Clients han de respectar els senyals i, si s'escau, les indicacions dels empleats que sempre prevaldran sobre qualsevol senyalització existent.

5.- CIRCULACIÓ de VEHICLES

5.1 - Els vehicles circularan a velocitat moderada, a un màxim de 10 km. hora. En arrencar o sortir d'una plaça no escalfarà l'automòbil a la plaça sinó circulant. Només es mantindran els vehicles amb el motor en marxa, quan circulin o durant les maniobres d'entrada o sortida de la seva plaça d'aparcament. Mai mentre estiguin estacionats.

5.2 - Els vehicles circularan utilitzant la marxa enrere només per a les maniobres d'estacionament.

6.- Objecte del contracte D'APARCAMENT

6.1 - En estacionar el seu vehicle en una plaça d'aquest garatge, està vostè acceptant expressament la celebració d'un contracte d'aparcament que té com a única finalitat o objecte l'estacionament del seu vehicle per un temps, a canvi d'un preu.

6.2 - En virtut d'això, queda completament prohibit utilitzar la plaça per a qualsevol altre fi que no sigui la mera ocupació de la mateixa per l'estacionament del vehicle, ni ocupar ni utilitzar el vehicle per a qualsevol fi mentre estigui estacionat. En concret, queda prohibit:

a) Romandre al local més temps que el necessari per a la utilització normal del servei.

b) Realitzar treballs de reparació o neteja.

c) Moure ni manipular els Clients vehicles d'altres clients.

d) Deixar al local, dins o fora dels vehicles, materials, objectes perillosos ni animals.

e) Realitzar reunions, vendes, col·lectes, lliurar a altres clients o dipositar sobre els vehicles fullets publicitaris.

f) Fumar a l'aparcament, provocar flames i manipular aparells electrònics.

7.- RECOMANACIONS

a) Tancar amb clau els vehicles ubicats en places senyalitzades, deixant-los aparcats i frenats. Tancar els vidres i, si és possible,

b) Desconnectar la bateria.

c) No deixar objectes de qualsevol valor en els vehicles.

d) No circular en "punt mort"

e) Circular utilitzant els llums del vehicle.

f) Donar prioritat als vehicles que estiguin efectuant maniobres d'estacionament.

8.- RESPONSABILITAT

8.1 - El titular de l'Aparcament únicament es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui patir el vehicle i accessoris fixos del mateix, estant estacionat en una plaça del mateix i sempre que siguin legalment imputables a l'empresa o als seus empleats.

8.2 - Aquest Aparcament NO disposa de servei especial de custòdia d'accessoris no fixos i extraïbles del vehicle.

8.3 - El Client serà responsable, davant l'empresari i els altres clients, dels danys i perjudicis que causi, per incompliment dels seus deures o imperícia en la conducció del vehicle dins del recinte del garatge o pàrquing (art. 5.2. Llei 40/2002).

9.- AVARIA

En cas d'avaria el Client es posarà en contacte amb els empleats i seguirà les instruccions.

En general, davant qualsevol dubte o eventualitat, el Client es dirigirà als empleats del garatge o aparcament.

NORMATIVA ESPECÍFICA PER A CLIENTS: D'ESTADA I DE PARKING

A) CLIENTS D'ESTADA

La formalització del contracte entre empresa i client mitjançant reserva telemàtica es referirà sempre a un vehicle determinat, del qual constarà marca i matrícula en els rebuts, no estant autoritzat el client a ocupar, alternativament, la seva plaça amb qualsevol altre vehicle diferent de aquell per al qual hagi contractat la plaça ni motocicleta, ni tampoc cap altre tipus d'objecte dins dels límits de la plaça (per exemple, remolcs o altres estris).

La compra de qualsevol producte o servei ofert per GLF només serà efectiva en el moment en què GLF realitzi el càrrec total i de manera vàlida a la targeta de crèdit subministrada podent fins aquest moment cancel·lar la reserva o comanda per part de GLF.

Les targetes de crèdit acceptades són Visa, Mastercard, Eurocard i American Express per a la formalització de les reserves d'estades i taxis telemàticament. Tot pagament produït per la diferència en excés entre el temps contractat a la reserva per Internet i el real podrà ser abonat en EFECTIU o amb targeta de crèdit.

El respecte del termini de pagament és de caràcter essencial per al perfeccionament de l'operació contractual. GLF, lliurement pot suspendre la comanda o reserva, i fins i tot, cancel lar la reserva efectuada si no fos possible o inconvenient mantenir vigent fins el pagament total de la comanda o reserva.

GLF tindrà, enfront de qualssevol persones, dret de retenció sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l'aparcament, utilitzant el protocol que preveu l'article 71 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària quan estiga un vehicle estacionat de manera continuada en el mateix lloc de l'aparcament per un període de temps superior a sis mesos de manera que es presumeixi racionalment el seu abandonament, bé pel seu propi estat, pels desperfectes que tingui i que facin impossible seu desplaçament per mitjans propis, per no tenir plaques de matriculació o, en general, per aquells signes externs que facin presumir la falta d'interès del propietari en la seva utilització.

En aquest garatge-aparcament NO es presta el servei especial de custòdia d'objectes o accessoris propietat de clients pel que hauran de retirar-los de les seves vehicles mentre romanen estacionats en aquest local.

L'abonat d'estada o pàrquing disposarà, en tot moment, de plaça variable.

B) CLIENTS DE PARKING

S'entén per Client de Aparcament aquell que el període reservat sigui inferior a 8 hores. La tarifació serà a 0,058 €/minut durant les dues primeres hores i de 0,0464 €/minut a partir de la tercera (IVA inclòs).

Aquells Clients d'Estada que el període reservat excedeixi al contractat no superant les 8 hores seran tractats com a Client de Pàrquing. Si el temps és superior a les 8 hores i inferior a 24 hores se li cobrarà a règim d'una estada. Conseqüentment, cada 8 hores excedides implica una estada amb durada de 24 hores encara que es retiri el vehicle abans d'aquest període.

MODIFICACIONS I CANCEL·LACIONS

Un cop al pàrquing i sempre que volguessin contractar més estades de les reservades, aneu a l'empleat del mateix per demanar disponibilitat.

Drets dels Consumidors: De conformitat amb el que estableix l'article 18 del Decret 168/1994, de 30 de maig, del Reglament de ....; dels consumidors que realitzin reserves o comprin productes a través del lloc web de GLF, podran modificar o desistir de la seva reserva amb dret a l'abonament de les quantitats abonades sense cap càrrec addicional fins a una setmana abans del dia contractat a la reserva. En qualsevol altre cas, no s'admetrà cap devolució.

INFORMACIÓ CONTINGUDA AL WEB SITE

GLF es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts del "web site" o de limitar el seu accés de manera temporal o definitiva sense previ avís.

GLF no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l'accés o ús del seu "lloc web" i, de forma especial, pel contingut de les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través del "lloc web" de GLF.

GLF no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per la utilització d'ordinadors infectats amb virus informàtics.

Tot el contingut del "Web Site" és propietat de GLF i estan protegits i reconeguts nacional i internacionalment. No està, per tant, permesa la seva reproducció, còpia, utilització, distribució, comercialització o altres activitats de manipulació d'aquesta, sense autorització expressa de GLF. L'ús indegut serà penalitzat per la legislació vigent.

© 2010 - Garatge La Farga, S.C.P. - Tots els drets reservats. All rights reserved.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

GLF garanteix als seus Clients-Clients, proveïdors i empleats, que compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, i que ha observat les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinades a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament automatitzat de dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la LOPD. La finalitat del tractament és dur a terme l'adequada gestió de les reserves de places d'aparcament "estades", de serveis de taxi i activitats que organitza.

Els fitxers i dades personals han estat degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

GLF es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició ja no cedir-la a tercers.

Si ho desitgen poden exercir el seu dret a accedir a la informació sobre les seves dades personals sotmeses a tractament, així com a la rectificació, oposició i / o cancel lació de dades, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint un escrit a :

GARAJE LA FARGA, S.C.P.
c/ Ferreria, 22.
08014 Barcelona.

INTERPRETACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

Les presents condicions estaran sotmeses a la jurisdicció catalana i els contractes s'entendran celebrats al lloc on radiqui el domicili social de GLF. Seran competents per conèixer de qualsevol litigi que es derivi de les condicions dels tribunals que determini la llei segons les normes generals o especials de determinació de la competència. Si qualsevol previsió en aquest contracte fos declarada per un tribunal com invàlida o inaplicable, la resta d'aquestes no es veurà afectat.